Disclaimer


Voor toegang tot en het gebruik van de webstie www.thuisaanhetwerk.nl (hierna “thuisaanhetwerk.nl”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website.

Inhoud van de website

Thuisaanhetwerk.nl heeft de inhoud van deze website met grote zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot de geplaatste vacatures en bedrijven zijn echter afkomstig van de thuiswerkaanbieders. De thuiswerkaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 

Doel van de website

De website brengt thuiswerkaanbieders in contact met thuiswerkzoekenden. Thuisaanhetwerk.nl is nooit partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de website.

Correcte persoonsgegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze website, zal u ervoor zorgdragen dat alle gegevens die u invult via de webstite www.thuisaanhetwerk.nl juist en actueel zijn. Ook garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

Sollicitaties

Indien u solliciteert via de website www.thuisaanhetwerk is het niet toegestaan dat u persoonlijke gegevens vrijgeeft in het motivatieveld. Thuisaanhetwerk.nl is gerechtigd deze sollicitaties te verwijderen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij thuisaanhetwerk.nl.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk of herkenningstekends, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van thuisaanhetwerk.nl behoudt thuisaanhetwerk.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Thuisaanhetwerk.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van thuisaanhetwerk.nl zijn verbonden. Thuisaanhetwerk.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook (direct of indirect), op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website.

U vrijwaart thuisaanhetwerk.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze website.

Garantie

Thuisaanhetwerk.nl garandeert niet dat de aangeboden informatie en materiaal op de website juist, actueel en volledig is. Thuisaanhetwerk.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Thuisaanhetwerk.nl garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Indien u twijfels heeft over over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan om zich te richten tot info@thuisaanhetwerk.nl.

Ongevraagde toegestuurde informatie

In geval u ongevraagd informatie en/of materialen op deze website plaats of deze toestuurt aan thuisaanhetwerk.nl via e-mail of anderszins, zal thuisaanhetwerk.nl gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoorenige vergoeding verschuldigd te zijn. U vrijwaart thuisaanhetwerk hierbij terzaken van alle schade en kosten die thuisaanhetwerk.nl lijdt of maakt terzaken van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op de (intellectuele) (eigendoms) rechten van derden of anderzins onrechtmatig is jegens een derde.

Overig

Is of worden deze gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruikersvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die ontstaan tussen thuisaanhetwerk.nl en derden naar aanleiding van de gebruikersvoorwaarden zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Almelo.

Thuisaanhetwerk.nl kan te allen tijde de gebruikersvoorwaarden eenzijdig aanpassen of wijzigen. Thuisaanhetwerk.nl adviseert daarom de gebruikersvoorwaarden regelmatig te bekijken.